1/ PHÉP HÍT THỞ THANH TẨY ĐỘC TỐ CHO CƠ THỂ

9/ ĐỘNG TÁC CHO CỔ VAI GÁY VÀ PHÉP HÍT THỞ BẬC THANG

3/ CÁC ĐỘNG TÁC TẬP CHO CỔ, VAI, ĐÙI VÀ CỘT SỐNG

#10 VẼ VÒNG SỐ 8 VÔ CỰC VỚI VAI VÀ TÌM LUÂN XA 6